Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Organizační struktura

Organizační struktura

Přehled hlavních činností, které zajišťuje úsek ředitele organizace:

 • Zajištění činnosti dané zřizovací listinou Krajské správy a údržby silnic Karlovarského Kraje, příspěvkové organizace
 • Zajištění činnosti související s chodem kanceláře ředitele organizace
 • Centrální evidence veřejných zakázek

Přehled činností, které vykonává správní úsek ve vztahu k veřejnosti:

 1. Zajišťování běžné a zimní údržby silnic II. a III. třídy, které sestává:
 • Ze zajištění dodavatele
 • Z koordinace činností, spojených s prováděním údržby silnic
 • Ze zajišťování přípravy plánu zimní údržby
 • Fyzické a finanční kontroly odvedené údržeb
 1. Zajišťování oprav silnic II. a III. třídy a jejich příslušenství, které sestává:
 • Ze zajišťování dodavatele jednotlivé opravy pomocí výběrového řízení
 • Ze zajišťování oprav povrchů, odvodnění silnic, svodidel, zdí, svislého a vodorovného dopravního značení a mostů
 • Přebírání hotových oprav
 1. Vyřizování správních záležitostí majetkového správce silnic, což je např.:
 • Zvláštní užívání silnic
 • Stanoviska ke zřizování sjezdů a napojení na silnice
 • Stanoviska k licencím veřejné hromadné dopravy
 • Stanoviska k územním plánům
 • Stanoviska účastníka řízení k územním, stavebním a kolaudačním řízením
 1. Vyřizování majetkoprávních záležitostí, což je např.:
 • Vedení evidence silnic a silničních pozemků
 • Zřizování věcných břemen
 • Zřizování pronájmů a výpůjček
 1. Ostatní činnost:
 • Zajišťování likvidace bolševníku na silničních a pomocných silničních pozemcích
 • Zajišťování údržby silniční vegetace z hlediska bezpečnosti silničního provozu

Přehled hlavních činností, které zajišťuje technický úsek ve vztahu k veřejnosti:

 • Zajištění přípravy a realizace staveb na sil.II. a III.třídy v Karlovarském kraji
 • Zpracovávání plánů a koncepcí rozvoje silniční sítě II. a III.tříd v Karlovarském kraji
 • Zajištění jiných finančních zdrojů ( např. SFDI )
 • Zpracovávání podkladů k čerpání dotací EU
 • Vedení evidence silnic a silničních pozemků
 • Zřizování věcných břemen
 • Zřizování pronájmů a výpůjček
 • Výkupy, odprodeje, směny aj.

Přehled hlavních činností, které zajišťuje ekonomický úsek:

vedení účetnictví, financování, ekonomika práce, daňová problematika, plánování, controlling,      rozbory, hospodářská správa, evidence majetku

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ, FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKY PRÁCE

 • vede účetnictví a zpracovává stanovené účetní a finanční výkazy dle požadavků zřizovatele, Ministerstva financí a jiných orgánů
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • eviduje spravovaný majetek organizace, koordinuje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků organizace
 • odpovídá za podání daňových přiznání k DPH a Kontrolního hlášení
 • čerpání a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu SFDI
 • čerpání úvěrů dle uzavřených úvěrových smluv v souladu se schváleným finančním plánem organizace
 • personálně-právní úkony související se vznikem a ukončením pracovních poměrů zaměstnanců organizace
 • zpracování mzdové agendy zaměstnanců organizace, zabezpečuje styk se zdravotními pojišťovnami a organizací sociálního zabezpečení
 • řešení pojistných událostí na majetku organizace ve spolupráci s Policií ČR a Českou kanceláří pojistitelů
 • řešení požadavků na základě komunikačních přípomínek, stížností a podnětů

ODDĚLENÍ PROVOZNÍ A SPRÁVY MAJETKU

 • komplexní správa a údržba provozu budovy organizace
 • správa movitého majetku
 • správa vozového parku
 • zajišťování a koordinace rozvoje informačních systémů a technologií
 • registr smluv - evidence smluv a objednávek a jejich zveřejnění v centrálním registru smluv
 • podatelna - veškeré činnosti související s došlou a odchozí poštou, pokladní služby, archivační činnost

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

 • evidence investičního majetku - pozemků Karlovarského kraje
 • majetkoprávní vypořádání po dokončených stavbách, či pokud se jedná o histroický stav formou darovací a kupní smlouvy
 • uzavírání smluv o věcném břemeni
 • uzavírání smluv o výpůjčce
 • vedení evidence nájemních smluv v průběhu realizace investičních staveb, zajištění jejich úhrad a případných změn po dokončení realizace stavby až do doby majetkoprávního vypořádání
 • uzavírání a vedení evidence ostatních nájemních smluv pronajatého majetku