Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Základní údaje

Základní údaje

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vznikla ke dni 1.1.2002  snesením č. 59/01 Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 13.12.2001. Dnem 1.1.2006 došlo k zásadní reorganizaci příspěvkové organizace v tom smyslu, že byla oddělena provozní část organizace,

ze které vznikla akciová společnost Údržba silnic Karlovarského kraje.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace jmenovaný Radou

Karlovarského kraje, který vystupuje a jedná samostatně ve všech věcech týkajících se její činnosti, vymezených samostatně v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou, jakož i usneseními orgánů kraje. Ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej v době nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu.

Činnost organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace je krajskou příspěvkovou organizací, samostatně hospodařící s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele a fondů (Státní fond dopravní infrastruktury, aj.), podle obecně závazných předpisů o hospodaření příspěvkových organizací. Je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Organizace může vstupovat jen v takové závazky a nabývat takových práv, které jsou v souladu s plněním jejího základního poslání a předmětu činnosti, stanovených zřizovací listinou a schváleným rozpočtem. 

Při plnění základních poslání a úkolů, souvisejících s předmětem činnosti, se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a resortními předpisy, pokyny zřizovatele.

Hlavní účel a předmět činnosti

Výkon Zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím, zejména správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace.

Předmětem činnosti je:

  • Příprava, zabezpečení a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace,
  • Tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje,
  • Vedení evidence silnic, jejich příslušenství včetně provádění aktualizace
  • Prohlídky silnic a mostních objektů,
  • Údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
  • Investiční činnost na spravovaném majetku,
  • Další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • Krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu,
  • Správa a údržba nemovitostí,
  • Správa a údržba cyklostezky Ohře 

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem a navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace a je vedena a sledována odděleně. Zisk z doplňkové činnosti organizace je především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Okruhy doplňkové činnosti pro třetí osoby jsou v souladu s ustanovením zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání provozovány na základě živnostenského oprávnění.