Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/21046 Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic

III/21046 Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u KraslicDatum konání:
1.7.2022
Datum ukončení:
6.5.2023

Stavba se nachází v intravilánu obce Kraslice – část obce Tisová. Most převádí komunikaci III. třídy v katastrálním území Tisová u Kraslic a Zelená Hora u Kraslic přes Bublavský potok. Šířkové uspořádání komunikace na mostě je navrženo 6,5 m. V rámci modernizace mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Na mostě bylo navrženo výškové vyrovnání nivelety a navržen jednotný podélný sklon komunikace na mostě 4,3 %. Příčně je komunikace na mostě navržena ve střechovitém příčném sklonu 2,5 % k římsám mostu. Stávající most je z důvodu svého technického stavu již nevyhovující. Tento most je nutné odstranit a vybudovat nový. Je tedy navržen nový železobetonový polorámový a plošně založený mostní objekt s vozovkovým souvrstvím. V rámci rekonstrukce mostu bude nutné nejprve provést vytýčení stávajících sítí a odstranění drobné vegetace vč. 1 ks pařezu. Pro založení mostu je nutné provést záporové pažení.
Po dobu stavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 21046, doprava bude vedena po objízdné trase dle SO 151.

Aktuální informace: Dne 05.05.2023 proběhlo místní šetření za přítomnosti stavebního úřadu Kraslice, dopravní POLICIE ČR a dalších dotčených orgánů a na základě provedené prohlídky bylo ustanoveno souhlasné stanovisko k užívání stavby ode dne 05.05.2023.

Financování akce zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Cena realizace (cca) je 7,8 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: Vodohospodářské stavby, s.r.o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx            Obrázek1[12].jpg                 vhs.png