Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > II/217 Modernizace silnice – průtah Aš

II/217 Modernizace silnice – průtah AšDatum konání:
1.8.2023
Datum ukončení:
29.11.2024

Část 1 - Aš, ul. Hlavní
Jedná se o celkovou modernizaci hlavního dopravního prostoru šířky 11 m průjezdního úseku silnice II/217 v ul. Hlavní a Chebská ve staničení km 0,000 – 0,391 (km 2,556 – 2,947 provozního staničení) a celkové délce 391 m. Náplní stavby je zejména modernizace hlavního dopravního prostoru s důrazem na sjednocení šířky jízdních pruhů, zřízení parkovacích stání a zvýšení bezpečnosti pěšího provoz formou zřízení nových přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Úpravou je dotčena i místní komunikace ul. Okružní, kde bude zřízen nový přechod pro chodce. Jedná se o součást stavebního objektu města Aš, který vyplývá ze zpracované bezpečnostní inspekce.
Objekty - investor KSÚS KK: SO 101 Silnice II/217, SO 301 Odvodnění komunikace
Část 2 - Aš, Mokřiny
Jedná se o modernizaci stávající silnice II. třídy č. 217 v úseku křižovatka Nebesa – Mokřiny - Aš. V rámci akce bude provedena kompletní výměna skladby komunikace v souladu s provedenou diagnostikou vozovky komunikace, a to i v navazující části parkovacích pruhů. Dále bude provedena rekonstrukce části komunikace pro pěší, včetně zřízení nových míst pro přecházení a úprav nástupních ploch autobusových zastávek. Součástí rekonstrukce je i zřízení dešťové kanalizace. Stávající nevyhovující konstrukce ploch budou odstraněny až na úroveň pláně. Pláň bude poté posouzena, zda splňuje předepsané hodnoty dle ČSN 73 6133 – Zemní těleso komunikace. Návrh rekonstrukce je proveden tak, aby šíře jízdního pruhu činila min. 3,0 m plus 0,25 m vodící pruh. V části intravilánu bude mezi obrubami zachována stávající šíře komunikace. Komunikace pro pěší je navržena s šíří 2,0 m. Nástupní plochy autobusových zastávek budou osazeny prvky zabezpečující bezbariérové užívání.
Objekty – investor KSÚS KK: úsek č. I - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny: SO 101.1 - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny
úsek č. II - Komunikace II/217 Mokřiny : SO 102.1 - Komunikace II/217 Mokřiny, SO 102.4 - Propustky
úsek č. III - Komunikace II/217 Aš, Chebská: SO 103.1 - Komunikace II/217 Aš, Chebská, SO 103.3 - Propustek, SO 301 - Dešťová kanalizace

Aktuální informace: V současné době činí celková prostavěnost cca 30%. Aktuálně se provádí: SO 101 - demontáž stávajících žulových obrub, příprava podkladu, směrová a výšková úprava pro pokládku žulových obrub do nové pozice dle PD včetně přídlažby, odstranění vrstvy ze žulových kostek stávající komunikace po odfrézování dle PD v pásu 6m km 0,050 – 0,175 LS.
SO 101.1 - v km 0,350 – 0,550 LS odkop na úroveň pláně (stat. zatěž. zkoušky)
SO 102.1 - km 1,100 – 1,300 LS úprava pláně se zhutněním, navážení vrstvy ŠD 0/63 a ŠD 0/32. Pokládka asfalt. vrstvy ACP 22+ v tl. 90 mm.
SO 103.1 - dokončeno rozprostření a zhutnění vrstvy ŠD 0/32.

 

ROZHODNUTÍ

Financování stavby Integrovaný regionální operační program 2021-2027. Cena realizace (cca) je 112,939 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: "Společnost SW-AL průtah Aš", Zemská 259, 337 01 Ejpovice, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, ALGON, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx               EU+MMR Barevné RGB.jpg     

       swietelsky bez orezu.jpg              logo algon.jpg