Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/210 35 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1

III/210 35 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1Datum konání:
3.4.2023
Datum ukončení:
31.10.2023

Stručný popis stavby: Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Úprava celé komunikace byla rozdělena na 6 úseků. V roce 2018 a 2019 se dokončil úsek č. 2 až 4 a v roce 2020 a 2021 úsek č. 5 a 6. Tato část stavby řeší úsek č. 1., tj. úpravu komunikace SO 101 v délce 680 m a novou opěrnou zeď SO 201 v délce 96 m. Přeložka kabelu sítě O2 - SO 351 byla dokončena v roce 2020. Opěrná zeď je navržena železobetonová na mikropilotách s výškou 1,0 m. Bude provedeno VDZ a SDZ. Dále bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy. Provede se odstranění konstrukčních vrstev v místě opěrné zdi (SO 201) a rozšíření. Doplní se konstrukční vrstvy rozšířené části komunikace. Provede se pokládka obrusné vrstvy v celé ploše. Stávající křižovatka na začátku úseku bude upravena. Spojovací větev křižovatky bude zrušena – zatravněna. Přestože je komunikace vedena v obci, jedná se o extravilán. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. V místě stávající zastávky bude zřízen autobusový záliv. Dále bude provedeno odvodnění komunikace.

Aktuálně: SO 101 Komunikace: proběhlo frézování stávajícího asfaltového krytu vč. převozu na mezideponii v rámci předaného staveniště, pokládka kamenných krajníků do betonového lože ve staničení km 0,570 - 0,680 LS, kladení žulových kostek do betonového lože ve staničení km 0,570 - 0,680 LS. SO 201 - opěrná zeď: dokončeny betonáže říms v dilatačních celcích č. 1 až 16, provedení hrubých terénních úprav před lícem opěrné zdi, demontáž provizorních betonových svodidel vč. převozu na mezideponii v rámci předaného staveniště.

Financování stavby zajišťuje Státní fond infrastruktury. Cena realizace (cca) je 20,18 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx             Obrázek1[12].jpg                 obrázek_2023-05-30_212014709.png